Persondatapolitik

1. Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”)
beskriver, hvorledes Århus Stjerne Apotek (“Apoteket”, “os”, “vores”, “vi”)
indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, vi behandler om dig,
når du handler på apoteket, eller når du besøger vores hjemmeside
www.stjerneapoteket.dk (“Hjemmesiden”).

1.3 Apoteket er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse
til apoteket, der vedrører vores behandling af dine personoplysninger, skal
ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 9.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi til hvilke formål, og hvad er
retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Vi behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med denne
Persondatapolitik og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning,
som vi er underlagt.

2.2 Apoteket er videoovervåget, og vi gemmer vores billedmateriale i
henhold til de gældende regler herom.

2.2.1 Formålet er at skabe tryghed og sikkerhed for dig som kunde
samt de ansatte på apoteket, ligesom videoovervågningen også har et
kriminalitetsforebyggende formål. Overvågningen foretages ved hjælp af
kameraer, som er placeret i kunderummet. I kunderummet er opsat synlige
skilte/piktogrammer, der oplyser om videoovervågningen.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er vores legitime interesse i
at opretholde sikkerheden for vores kunder og ansatte og forebygge
kriminelle handlinger, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1,
litra f.

2.3 Når du køber håndkøbsmedicin og øvrige varer på apoteket
indsamler vi ikke oplysninger om dig, uanset om du betaler kontant eller
med betalings- eller kreditkort.

2.4 Når du køber receptpligtig medicin på apoteket: Vi behandler
oplysninger om dit navn, adresse, CPR-nummer, recepter og de lægemidler, du
køber. Oplysninger indsamles fra og registreres i Fælles Medicinkort (FMK)
samt Det Centrale Tilskudsregister (CTR), herunder om du er berettiget til
tilskud fra regioner og/eller kommuner. Endvidere sker behandlingen, hvis
du er medlem af sygeforsikring “danmark”.

2.4.1 Formålet er at sikre din identitet og udlevere den korrekte medicin,
samt at sikre dig de tilskud du er berettiget til, og at opfylde vores
sundhedsretlige forpligtelser.

2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at den er nødvendig for, at vi
kan opfylde aftaler indgået med dig samt overholde vores sundhedsretlige
forpligtelser, jf. apotekerlovens § 11, stk. 1, nr. 8, Sundhedslovens afsn.
X & XI med tilhørende bestemmelser samt Sundhedslovens § 42c & §
157, stk. 5.

2.5 Hvis du indleverer en recept, som vurderes at være falsk,
vil vi indberette oplysningerne angivet på recepten til en til formålet
særligt oprettet database administreret af Danmarks Apotekerforening.
Oplysningerne, vi indberetter, omfatter oplysninger om navn og ydernummer
på den læge, hvis recept er blevet forfalsket samt oplysninger om navn,
CPR-nummer, adresse, ordineret mængde og præparat på den kunde, hvis navn
fremgår af den falske recept.

2.5.1 Formålet er at forhindre svig og fejlmedicinering.

2.5.2 Retsgrundlaget for behandlingen af falske recepter er, at vi
kan overholde vores sundhedsretlige forpligtelser, jf. bekendtgørelse om
recepter og dosisdispensering af lægemidler Databeskyttelsesforordningens
art. 6, stk. 1, litra e & f.

2.6 Når du bestiller Schengen-attester (“pillepas”): Vi indsamler
oplysninger om præparat/lægemiddel, rejsens tidspunkt og periode, dagligt
forbrug af præparatet, personlige informationer, herunder oplysninger om
pasnummer, oplysninger om den læge der har udstedt din recept samt
afhentningsapotek.

2.6.1 Formålet med indsamlingen af oplysningerne er at kunne udstede
det bestilte pillepas, så du i forbindelse med din rejse kan dokumentere,
at den medbragte medicin er til eget forbrug.

2.6.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores
sundhedsretlige forpligtelser, jf. apoteksloven § 11, stk. 1, nr. 10 (LBKG
2014-09-03, nr. 1040).

2.7 Når du modtager sundheds- og rådgivningsydelser på apoteket som f.eks. medicinsamtaler, tjek på inhalation og compliancesamtale:

Vi indsamler oplysninger om dit navn og din fødselsdato samt datoen for
udførelsen af ydelsen.

2.7.1 Formålet med indsamlingen af dine oplysninger er nødvendig af
hensyn til at kunne tilbyde dig den rådgivning, du efterspørger, samt at
kunne dokumentere ydelsen over for myndighederne.

2.7.2 Retsgrundlaget for behandlingen er, at vi kan overholde vores
sundhedsretlige forpligtelser, jf. apoteksloven § 11, stk. 1, nr. 15 (LBKG
2014-09-03, nr. 1040) med senere ændringer. Ydelsen ”Tjek På Inhalation” er
dog baseret på samtykke.

2.8 Når du besøger hjemmesiden: Vi indsamler automatisk oplysninger
om dig og din brug af hjemmesiden, når du besøger hjemmesiden. Dette er
f.eks. oplysninger om din IP-adresse, hvilken type browser du bruger,
log-in og informationer om din computer.

2.8.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at
optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner, samt at kunne
registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden.

2.8.2 Retsgrundlaget for behandlingen er
Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

3. Hvor har vi dine personoplysninger fra

3.1 De fleste af dine personoplysninger får vi fra dig selv, når du besøger
eller handler på apoteket eller besøger vores hjemmeside.

3.2 Vi indsamler også personoplysninger om dig fra tredjeparter, herunder;
i) FMK om dine lægemiddelordinationer, ii) din læge eller tandlæge i
forbindelse med udstedelse af recepter; iii) kommuner med henblik på ydelse
af tilskud.

4. Modtagere af personoplysninger

4.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra
overvågningskameraer, jf. punkt 2.2 kan videregives til politiet i
kriminalitetsopklarende øjemed.

4.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med dit køb af receptpligtig
medicin videregiver vi til FMK, CTR og Lægemiddelstatistikregisteret,
kommuner og/eller regioner i det omfang, du er berettiget til tilskud samt
sygeforsikring “danmark”, hvis du er medlem.

4.3 Oplysninger om falske recepter, jf. punkt 2.5 videregiver vi til
Danmarks Apotekerforening, der som selvstændig dataansvarlig har oprettet
en til formålet særskilt database, som er anmeldt til Datatilsynet.
Formålet med databasen er at kunne gribe ind over for svig og
fejlmedicinering/overforbrug. Databasen er således oprettet af hensyn til
brugerens tarv. Alle apoteker i Danmark har adgang til databasen med
henblik på varetagelse af formålet med databasen.

4.4 Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere,
der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne
samarbejdspartnere, så som apoteker der laver dosispakning af medicin til
kunder. Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler
oplysningerne under vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende
oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og de er
underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige
databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler
personoplysninger på vores vegne.

5. Sletning af dine personoplysninger

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb, du har gennemført på, jf.
punkt. [2.4], vil som udgangspunkt blive slettet [3 år] efter udløbet af
det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysningerne vil dog blive
gemt i længere tid, i) hvis vi har en legitim interesse i at opbevare
oplysningerne i en længere periode, ii) hvis det er nødvendigt for at
retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller iii) eller
hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav.

5.1 Oplysninger indsamlet i forbindelse med optagelser fra
overvågningskameraer, jf. punkt [2.2], opbevares generelt i op til 30 dage,
hvorefter de slettes.

5.1.1 I tilfælde af, at optagelserne skal bruges i forbindelse med
efterforskning af en mulig forbrydelse, vil optagelserne blive opbevaret,
indtil efterforskningen samt sagen er afsluttet, eller indtil optagelserne
ikke længere er nødvendige eller er af betydning for efterforskningen eller
sagen generelt. I disse situationer vil optagelserne også, i det omfang det
er nødvendigt, blive videregivet til politiet.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med udlevering af receptpligtig
medicin, jf. punkt [2.4], slettes hos os [3
år].

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling af pillepas, jf.
punkt [2.5], slettes efter fem år i henhold til bogføringslovens § 10.

5.4 Oplysninger indsamlet i forbindelse med sundheds- og
rådgivningsydelser, jf. punkt [2.6], slettes efter fem år i henhold til
bogføringslovens § 10.

5.5 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden, jf. pkt. [2.8],
slettes, [senest [6] måneder efter dit besøg på hjemmesiden ELLER [beskriv
kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrummet for opbevaring. Hvis der
ikke indsamles oplysninger, kan punktet slettes/undværes].

6. Dine rettigheder

6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine
oplysninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder efter
Databeskyttelseslovgivningen.

6.2 Indsigtsretten

6.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om
blandt andet hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål
registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere
af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvor fra
oplysningerne stammer.

6.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som
vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal
du sende en skriftlig anmodning til stjerne@apoteket.dk. Du kan blive bedt
om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

6.3 Retten til berigtigelse

6.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv
berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de
oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette
skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.4 Retten til sletning

6.4.1 Du har ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger
slettet af os, fx hvis du tilbagekalder et samtykke, du har givet til os,
og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det
omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi
kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan
fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at
slette dine personoplysninger.

6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

6.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine
personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de
oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

6.6 Retten til dataportabilitet

6.6.1 Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os,
udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og
har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. De
fleste personoplysninger på apoteket er dog tilgængelig for alle apoteker
gennem offentlige sundhedssystemer, hvorfor dataportabilitet ofte ikke er
relevant.

6.7 Retten til indsigelse

6.7.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige
situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger,
som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

6.7.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise
vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte
med at behandle dine personoplysninger.

6.8 Retten til at klage til Datatilsynet

6.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet,
Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine
personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail
dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

7. Sikkerhed

7.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske
sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller
ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de
kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

7.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine
personoplysninger med henblik på at kunne udføre deres arbejde, har adgang
til disse.

8. Kontaktoplysninger

8.1 Apoteket er dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles på
apoteket eller på hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik
eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du
kontakte:

Århus Stjerne Apotek

Funch Thomsens Gade 3

8200 Århus N

Tlf.: 86 16 87 56

E-mail: stjerne@apoteket.dk

9. Ændringer i persondatapolitikken

9.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil den nyeste
version af persondatapolitikken altid være tilgængelig på Hjemmesiden.

9.2 Denne version af Persondatapolitikken er dateret den 17. december 2019.